CONDICIONS GENERALS DE LA CONTRACTACIÓ

1. Regulació jurídica aplicable

La relació contractual entre l’agència organitzadora i el client es regeix per les clàusules del contracte de viatge combinat, per la fitxa tècnica del viatge que detalla el seu contingut definitiu i per les presents condicions generals, totes redactades de conformitat amb el que disposa la Reglamentació catalana de les agències de viatge (Decret 168/1994, de 30 de maig) i per la Llei estatal de condicions generals de contractació (Llei 7/1998, de 13 d'abril).

Les parts contractants se sotmeten expressament a la jurisdicció dels tribunals de Barcelona per resoldre les discrepàncies o reclamacions que suscitin la interpretació o l'execució del contracte de viatge combinat i d'aquestes condicions generals, i renuncien al fur propi en cas que sigui diferent.

2. Inscripció al viatge

L'acte d'inscripció en el viatge i la consideració de reserva exigeix que el client hagi satisfet un dipòsit del 40 % de l'import total pressupostat, llevat que les condicions econòmiques dels proveïdors imposin el pagament avançat d'un altre import. L'import restant s'haurà d'abonar quan es formalitzi el contracte del viatge combinat.

3. Modificació del viatge per part de l'organitzador

Quan l'organitzador es vegi obligat a modificar de manera significativa els elements essencials del viatge, ho haurà de notificar per escrit al client el més aviat possible per tal que aquest pugui optar entre rescindir la reserva o el contracte, amb dret al reembossament íntegre de les quantitats pagades, o bé acceptar les conseqüències de la modificació del viatge inicial.

En el cas que el client no comuniqui per escrit la seva decisió en els tres dies hàbils següents a la notificació de la modificació, s'entendrà que opta per la rescissió de la reserva o del contracte.

Es consideren causes suficients per a la modificació del viatge els casos de força major (circumstància aliena, anormal i imprevisible) i quan no concorri el nombre de persones exigides per a la realització del viatge.

4. Condició contractual

La realització del viatge queda condicionada a la inscripció de determinat número de persones. En el cas que no es formi aquest grup, l'AGÈNCIA pot cancel·lar el viatge sense dret d'indemnització per al client sempre que li ho comuniqui en un termini màxim de 10 dies naturals abans de la data prevista per al seu començament.

5. Desistiment per part del client

Si el client desisteix del viatge, després de la formalització –almenys– del dipòsit exigit per considerar ferma la reserva, haurà d'indemnitzar l'agència de viatges amb l'abonament de les despeses de gestió (ocasionades a l'agència venedora) amb un mínim de 100 Euros, les despeses d'anul·lació justificades (ocasionades a l'agència organitzadora i als proveïdors turístics) i una penalització consistent en el 5% de l'import total del viatge si l'anul·lació es produeix entre els 15 i els 10 dies naturals anteriors a la data de començament del viatge, en el 15% si es produeix entre els 10 i els 3 dies, en el 25% si desisteix en les 48 hores anteriors i en el 100% si no es presenta a l'hora prevista per a la sortida.

En qualsevol cas, les conseqüències econòmiques de l'anul·lació en casos de condicions especials de contractació (com tarifes de transport de preu reduït o exigències econòmiques en determinats proveïdors) repercutiran sobre el client sempre que el contracte n'hagi deixat constància.

Els preus es basen en allotjaments amb habitació per a dues persones. Si el client viatja sol, i sol•licita compartir l’habitació amb la finalitat de no pagar el suplement d’individual aplicat pels hotels, hom cercaria una altra persona amb la mateixa situació per compartir-ne. Si arribés el cas de la cancel•lació del viatge per part d’una de les dues persones, el client que ha cancel•lat el viatge haurà de pagar el total del cost de l'habitació individual.

6. Preu del viatge

El preu del viatge ofert en el fullet publicitari inclou l'impost sobre el valor afegit quan és aplicable, i s'entén vigent durant la temporada que s'hi indiqui.

El preu pot ser revisat fins a 20 dies naturals abans de la data de sortida en el cas que hi hagi variacions en el cost dels transports (inclòs el cost del carburant), en les taxes i impostos referents a determinats serveis (com els d'aterratge, embarcament o desembarcament en ports i aeroports) i en els tipus de canvi aplicats al viatge. Davant la variació del preu, el client pot acceptar el suplement o bé desistir de la reserva o, si escau, del contracte que hagi formalitzat.

No s'accepta el pagament amb targetes de crèdit o dèbit.

7. Establiments d'allotjament

El contingut i la qualitat dels serveis prestats per l'establiment d'allotjament turístic són determinats per la categoria turística local especificada al contracte o a la fitxa tècnica. En cas que aquesta classificació no existeixi, s'ha de deixar constància en el contracte de la descripció i les característiques pròpies de l'establiment.

8. Documentació

El client té l'obligació de portar sempre el document nacional d'identitat i també, en cas que s'exigeixi, el passaport en els exemplars originals i vigents.

L'agència té el deure d'informar sobre els documents especials (com visats, certificacions mèdiques de vacunació o sanitat, etc.) que exigeixi el lloc de destinació del viatge per l’entrada al país, i el client assumeix expressament tant la seva tramitació (llevat d'un acord amb l'agència) com les conseqüències derivades de no portar-los o del fet que no siguin vàlids.

Els clients estrangers s'han d'assegurar que compleixen les exigències en matèria de visats a fi d'entrar, sortir i circular sense problemes pel país de destinació, i assumeixen les conseqüències de l'incompliment.

Els menors de 18 anys han de portar un document que els autoritzi a fer el viatge, firmat pels dos pares, pel pare que tingui la guarda i custòdia (en cas de matrimonis separats o divorciats) i pel tutor.

9. Cessió de la reserva

El client pot cedir la seva reserva a una tercera persona sempre que ho comuniqui a l'agència amb 15 dies d'antelació a la data del començament del viatge i que això no estigui expressament prohibit en el fullet publicitari.

10. Responsabilitat

L'agència organitzadora ha de respondre de les conseqüències que es derivin de la no execució o de l'execució deficient del contracte en proporció a la seva intervenció en la gestió del viatge combinat.

No obstant això, quedarà eximida d'aquesta responsabilitat bé quan hi hagi una causa de força major (circumstància aliena, anormal i imprevisible) o un esdeveniment que ni l'agència organitzadora ni els proveïdors hagin pogut evitar fins i tot havent fet la diligència necessària, o bé quan la causa sigui imputable al client o a un tercer.

El client queda obligat a comunicar a l'agència organitzadora, tan aviat com sigui possible i per escrit, qualsevol incompliment en l'execució del contracte que hagi comprovat in situ.

En els viatges de grup, es podrà admetre la modificació del contracte inicial sempre que l'alteració de l'itinerari o la substitució de serveis que estiguin justificades per circumstàncies climatològiques, per imposicions imprevistes dels proveïdors a la zona o per raons de la limitada infrastructura local. Qualsevol altre alteració de la ruta haurà de ser aprovada per la unanimitat del grup i consentida expressament per l’AGÈNCIA.

11. Reclamacions

En cas de que el client presenti una reclamació, l’agència organitzadora o l’agència detallista, en funció de les obligacions que els hi corresponguin pel seu àmbit respectiu de gestió del viatge, disposaran del termini d’un mes des de la data de presentació de la reclamació per donar una resposta al client.

El client també podrà sol·licitar a les administracions competents que intervinguin com a mediadores del conflicte. La submissió a la mediació és voluntària per l’agència de viatges, per la qual cosa aquesta valorarà cas per cas si accepta o no la mediació proposada per l’administració a sol·licitud del consumidor.

Si el conflicte no es resol per cap d’aquestes vies, el consumidor tindria la possibilitat d’acudir a la via arbitral o judicial.

S’adverteix al consumidor que la nostra agència no està adherida al sistema arbitral de consum.

En cas de que el client decidís acudir a la via judicial, s’adverteix que el termini de prescripció de les accions judicials derivades del contracte de viatge combinat és de dos anys des del dia en que va finalitzar o havia de finalitzar el viatge.

12. Vigència

Aquestes clàusules han estat redactades amb data de 18 de maig de 2006 i tenen una vigència indefinida.
CONDICIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

1. Regulación jurídica aplicable

La relación contractual entre la agencia organizadora y el cliente se rige por las cláusulas del contrato de viaje combinado, por la ficha técnica del viaje que detalla su contenido definitivo y por las presentes condiciones generales, todas redactadas de conformidad con lo que dispone la Reglamentación catalana de las agencias de viajes (Decreto 168/1994, de 30 de mayo) y por la Ley estatal de condiciones generales de contratación (Ley 7/1998, de 13 de abril).

Las partes contratantes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Barcelona para resolver las discrepancias o reclamaciones que susciten la interpretación o la ejecución del contrato de viaje combinado y de estas condiciones generales, y renuncian al foro propio en caso que sea diferente.

2. Inscripción al viaje.

El acto de inscripción al viaje y la consideración de reserva exige que el cliente haya satisfecho un depósito del 40 % del importe total presupuestado, excepto que las condiciones económicas de los proveedores impongan el pago avanzado de otro importe. El importe restante se habrá de abonar cuando se formalice el contrato de viaje combinado.

3. Modificación del viaje por parte del organizador

Cuando el organizador se vea obligado a modificar de manera significativa los elementos esenciales del viaje, lo habrá de notificar por escrito al cliente lo antes posible para que este pueda optar entre rescindir la reserva o el contracto, con derecho al reembolso íntegro de las cantidades pagadas, o bien aceptar las consecuencias de la modificación del viaje inicial.

En el caso de que el cliente no comunique por escrito su decisión en los tres días hábiles siguientes a la notificación, se entenderá que opta por la rescisión de la reserva o del contrato.

Se consideran causas suficientes para la modificación del viaje los casos de fuerza mayor (circunstancia ajena, anormal e imprevisible) y cuando no concurra el número de personas exigidas para la realización del viaje.

4. Condición contractual

La realización del viaje queda condicionada a la inscripción de un determinado número de personas. En el caso de que no se forme este grupo, la AGENCIA puede cancelar el viaje sin derecho de indemnización para el cliente siempre que lo comunique en un término máximo de 10 días naturales antes de la fecha prevista para su inicio.

5. Desistimiento por parte del cliente

Si el cliente desiste del viaje, después de la formalización, al menos, del depósito exigido para considerar firme la reserva, habrá de indemnizar a la agencia de viaje con el abono de los gastos de gestión (ocasionados a la agencia vendedora) con un mínimo de 100 Euros, los gastos de anulación justificados (ocasionados a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización consistente en el 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de inicio del viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y 3 días naturales, en el 25% si se desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se presenta a la hora prevista para la salida.

En cualquier caso, las consecuencias económicas de la anulación en caso de condiciones especiales de contratación (como tarifas de transporte de precio reducido o exigencias económicas en determinados proveedores) se repercutirán sobre el cliente siempre que el contrato haya dejado constancia.

Los precios están basados en alojamientos en habitación doble. Si el cliente viaja solo y desea compartir habitación con el fin de no pagar el suplemento individual que aplican los hoteles, se buscaría otra persona en su misma condición para compartir. En caso de cancelación del viaje por parte de una de las dos personas, el cliente que cancele el viaje tendrá que pagar el total del precio de la habitación individual.

6. Precio del viaje

El precio del viaje expresado en el folleto publicitario incluye el impuesto sobre el valor añadido cuando es aplicable y se entiende vigente durante la temporada que se indique.

El precio puede ser revisado hasta 20 días naturales antes de la fecha de la salida en el caso que haya variaciones en el coste de los transportes (incluido el precio del carburante), en las tasas o impuestos referentes a determinados servicios (como los de aterrizaje, embarque o desembarque en puertos y aeropuertos) y en los tipos de cambio aplicados al viaje. Ante la variación del precio, el cliente puede aceptar el suplemento o bien desistir de la reserva o del contracto (si éste se ha formalizado).

No se accepta el pago con tarjetas de crédito o débito.

7. Establecimientos de alojamiento

El contenido y la calidad de los servicios prestados por establecimientos de alojamiento turístico están determinados por la categoría turística local especificada en el contrato o en la ficha técnica. En el supuesto de que esta clasificación no exista, la descripción y las características propias del establecimiento quedarán expresadas en el contrato.

8. Documentación

El cliente tiene la obligación de llevar consigo siempre el documento nacional de identidad y también, en caso de que se exija, el pasaporte en los ejemplares originales y vigentes.

La agencia tiene el deber de informar sobre los documentos especiales (como visados, certificaciones médicas de vacunación o sanidad, etc.) que exige el lugar de destino del viaje para la entrada en el país, y el cliente asume expresamente tanto su tramitación (excepto en caso de otro acuerdo con la agencia) como las consecuencias derivadas de no llevarlos o del hecho de que no sean válidos o vigentes.

Los clientes extranjeros se han de asegurar que cumplen las exigencias en materia de visados a fin de entrar, salir y circular sin problemas por el país de destino, y asumen las consecuencias de su incumplimiento.

Los menores de 18 años han de llevar un documento que les autorice a hacer el viaje, firmado por los dos padres, por el padre que tenga la guarda y custodia (en casos de matrimonios separados o divorciados) o por el tutor.

9. Cesión de la reserva

El cliente puede ceder su reserva a una tercera persona siempre que lo comunique a la agencia con 15 días de antelación a la fecha de inicio del viaje y que esto no esté expresamente prohibido en el folleto publicitario.

10. Responsabilidad

La agencia organizadora ha de responder de las consecuencias que se deriven de la inejecución o de la ejecución deficiente del contrato en proporción a su intervención en la gestión del viaje combinado.

No obstante ello, quedará eximida de esta responsabilidad cuando haya sido por una causa de fuerza mayor (circunstancia ajena, anormal e imprevisible), por un hecho que ni la agencia organizadora ni los proveedores hayan podido evitar o cuando la causa sea imputable al cliente o a un tercero.

El cliente queda obligado a comunicar a la agencia organizadora, tan pronto como sea posible y por escrito, cualquier incumplimiento en la ejecución del contrato que haya comprobado in situ.

En los viajes de grupo, se podrá admitir la modificación del contrato inicial siempre que la alteración del itinerario o la substitución de servicios que estén justificados por circunstancias climatológicas, por imposiciones imprevistas de los proveedores en la zona o por razones de la limitada infraestructura local. Cualquier otra alteración de la ruta ha de ser aprobada por el grupo y consentida expresamente por la agencia.

11. Reclamaciones

En caso de que el cliente presente una reclamación, la agencia organizadora o la agencia detallista, en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje, dispondrán del plazo de un mes desde la fecha de presentación de la reclamación para dar una respuesta al cliente.

El cliente también podrá solicitar a las administraciones competentes que intervengan como mediadores del conflicto. La sumisión a la mediación es voluntaria por la agencia de viajes, por lo que esta valorará caso por caso si acepta o no la mediación propuesta por la administración a solicitud del consumidor.

Si el conflicto no se resuelve por ninguna de estas vías, el consumidor tendría la posibilidad de acudir a la vía arbitral o judicial.

Se advierte al consumidor que nuestra agencia no está adherida al sistema arbitral de consumo.

En caso de que el cliente decida acudir a la vía judicial, se advierte que el plazo de prescripción de las acciones judiciales derivadas del contrato de viaje combinado es de dos años desde el día en que finalizó o había de finalizar el viaje.

12. Vigencia

Estas cláusulas de condiciones generales han sido redactadas con fecha 18 de mayo de 2006 y tienen una vigencia indefinida.