En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació s'indiquen les dades d’informació general d'aquest lloc web:

Titular: Viatges Món Obert, S. L.
Adreça: Av. Mistral, 39 ent. 1a - 08015 BARCELONA.
Contacte: info@viatgesmonobert.com
NIF: B64110117

DRET D'INFORMACIÓ

Viatges Món Obert, S. L., en endavant Viatges Món Obert, amb NIF B64110117, ha pres les mides i nivells de seguretat de protecció de dades personals exigits per Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal; Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic i els seus reglaments desenvolupats.

Les dades personals recollides per Viatges Món Obert, són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen a un fitxer titularitat de Viatges Món Obert, que n'és responsable, d'aquest fitxer.

L'afectat pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altres normatives aplicables als efectes, mitjançant sol·licitud per escrit adreçada a Viatges Món Obert, S. L. - Av. Mistral, 39 ent. 1a - 08015 Barcelona, o email a info@viatgesmonobert.com.

SECRET PROFESSIONAL

Totes les comunicacions privades entre Viatges Món Obert, i els afectats/usuaris seran considerades confidencials. A més, també serà confidencial la informació de qualsevol tipus que intercanviïn totes dues parts, la informació que per ambdues parts sigui de semblant natura i la informació sobre la informació confidencial.

Per garantir que la protecció del secret professional entre Viatges Món Obert i el afectat es preservi en totes les comunicacions, l'afectat ha de procurar no revelar la seva informació confidencial a ningú excepte al seu advocat, anàlogament que Viatges Món Obert.

AVÍS LEGAL

El lloc web de Viatges Món Obert té per objecte facilitar el coneixement a l'usuari en general de les activitats i dels serveis que ofereix. Viatges Món Obert es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions en la informació continguda al seu web o en la seva configuració i presentació. L'accés a aquest lloc web implica l'acceptació del fet que Viatges Món Obert no serà responsable dels danys o perjudicis que poguessin esdevenir-ne de l'esmentat accés, o com a conseqüència de l'ús de la informació continguda en l'esmentat web, o de l'accés a d'altres matèries d'Internet mitjançant els enllaços d'aquest lloc web.

POLÍTICA DE SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Viatges Món Obert manté els nivells de seguretat per a la protecció de dades de caràcter personal i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per al seu compliment.

Viatges Món Obert es reserva el dret de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades de forma discrecional, en qualsevol moment i sense previ avís, sempre d'acord amb la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades, amb efectes de la data de publicació d'aquesta modificació en Viatges Món Obert.

Sense perjudici d'allò previst per la Llei i indicat en cadascú dels formularis dels llocs web i les seves pàgines web, quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal estarà autoritzant expressament al titular del web el tractament de les seves dades personals per a les finalitats que s'indiquen al mateix formulari.

El titular del web incorporarà les dades facilitades per l'usuari a un fitxer titularitat del mateix i degudament comunicat a l'Agència de Protecció de Dades.

Exercici dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició previstos a la Llei 15/99, LOPD:

L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud per escrit dirigida a: Viatges Món Obert, S. L. - Av. Mistral, 39 ent. 1a - 08015 Barcelona, o email a: info@viatgesmonobert.com.

COPYRIGHT

El copyright del material contingut en aquest lloc web és propietat de Viatges Món Obert i el seu accés no implica llicència per a la seva reproducció i/o distribució; sent-ne necessari el consentiment previ per escrit de Viatges Món Obert.

Les eventuals referències contingudes en el web de Viatges Món Obert en relació a qualsevol altre producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altre informació en que hom faci constar la marca, nom comercial o identificació del fabricant o subministrador, etc, titularitat de tercers, no constitueix cap suport, patrocini o recomanació cap a aquest per part de Viatges Món Obert.
En cumplimiento a la Ley 34/2002, del 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, a continuación se indican los datos de información general de este sitio web:

Titular: Viatges Món Obert, S. L.
Dirección: Av. Mistral, 39 ent. 1a - 08015 BARCELONA.
Contacto: info@viatgesmonobert.com
NIF: B64110117

DERECHO DE INFORMACIÓN

Viatges Món Obert, S. L., en adelante Viatges Món Obert, con NIF: B64110117, ha adoptado las medidas y niveles de seguridad de protección de datos personales exigidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; Ley 34/2002 del 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico y sus reglamentos de desarrollo.

Las señas personales recogidas por Viatges Món Obert son objeto de tratamiento automatizado y se incorporan a un fichero titularidad de Viatges Món Obert, que es responsable de este fichero.

El afectado puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición con arreglo al previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable a tal efecto, mediante solicitud por escrito dirigida a Viatges Món Obert, Av. Mistral, 39 ent. 1ª - 08015 Barcelona o email a info@viatgesmonobert.com.

SECRETO PROFESIONAL

Todas las comunicaciones privadas entre Viatges Món Obert y los afectados/usuarios serán consideradas como confidenciales. Además, también será confidencial la información de cualquier tipo que intercambien ambas partes, la información que por ambas partes sea de tal naturaleza y la información sobre la información confidencial.

Para garantizar que la protección del secreto profesional entre Viatges Món Obert y el afectado se preserve en todas las comunicaciones, el afectado debe procurar no revelar su información confidencial a nadie excepto a su abogado, análogamente que Viatges Món Obert.

AVISO LEGAL

El sitio web de Viatges Món Obert tiene por objeto facilitar el conocimiento al usuario en general de las actividades y de los servicios que presta. Viatges Món Obert se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin aviso previo, modificaciones en la información contenida en su web o en su configuración y presentación. El acceso a este sitio web implica la aceptación del hecho que Viatges Món Obert no será responsable de los daños o perjuicios que pudieran derivarse del mencionado acceso, o como consecuencia del uso de la información contenida en el mencionado web o del acceso a otras materias de Internet a través de los enlaces de este sitio web.

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Viatges Món Obert mantiene los niveles de seguridad para la protección de datos de carácter personal y ha establecido todos los medios técnicos a su alcance para su cumplimiento.

Viatges Món Obert se reserva el derecho de modificar su política de seguridad y protección de datos de forma discrecional, en cualquier momento y sin previo aviso, siempre de acuerdo con la legislación española vigente en materia de protección de datos, con efectos de la fecha de publicación de esta modificación en Viatges Món Obert.

Sin perjuicio de aquello previsto por la Ley e indicado en cada uno de los formularios de los lugares web y sus páginas web, cuando el usuario facilite sus datos de carácter personal estará autorizando expresamente al titular de la web al tratamiento de sus datos personales para las finalidades que se indican en el mismo formulario.

El titular de la web incorporará los datos facilitados por el usuario a un fichero titularidad del mismo y debidamente comunicado a la Agencia de Protección de Datos.

Ejercicio de los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición previstos a la Ley 15/99, LOPD:

El usuario podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud por escrito dirigida a Viatges Món Obert, S. L. - Av. Mistral, 39 ent. 1a - 08015 Barcelona o email a: info@viatgesmonobert.com.

COPYRIGHT

El copyright del material contenido en este sitio web es propiedad de Viatges Món Obert y su acceso no implica licencia para su reproducción y/o distribución; para lo cual es necesario el consentimiento previo por escrito de Viatges Món Obert.

Las eventuales referencias contenidas en la web de Viatges Món Obert en relación a cualquier producto, servicio, proceso, enlace, hipertexto o cualquier otra información que haga constar la marca, nombre comercial o identificación del fabricante o suministrador, etc., titularidad de terceros no constituye ningún apoyo, patrocinio o recomendación hacia estos por parte de Viatges Món Obert.